Aanmelden

Jongeren en hun wettelijk vertegenwoordigers kunnen zich aanmelden bij de Wondere Wereld wanneer zij graag willen dat hun zoon/dochter bij ons komt wonen en werken.

U kunt onderstaande tekst hier ook als PDF downloaden.

Procedure

Als er wordt voldaan aan de toelatingscriteria zoals beschreven in het profiel van de jongere en de uitsluitingscriteria zal met de ouders/vertegenwoordigers en de kandidaat jongere een afspraak worden gemaakt voor een intake gesprek. In dit gesprek wordt aanvullende informatie gevraagd en gegeven.
Dit intake gesprek vindt bij voorkeur plaats in de woonomgeving van de jongere.
Bij een positief advies kan de jongere ingeschreven worden voor het wooninitiatief.

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

Wilma van Leeuwen                                                               Merel Durand
06-42774267                                                                            06-20328423
wilma@de-wondere-wereld.nl                                        merel@de-wondere-wereld.nl

Profiel jongere

Jongeren die voldoen aan onderstaand profiel kunnen in aanmerking komen voor een plek bij De Wondere Wereld:

 • De jongere wil ondersteuning die gericht is op ontdekken en groeien
 • De jongere wil deelnemen in de maatschappij zowel tijdens het werken als bij vrijetijdsbesteding
 • De jongere ontvangt ondersteuning die passend is bij persoonlijke wensen en behoefte. Dit wordt omschreven in een persoonlijk leef- en ondersteuningsplan
 • De Wondere Wereld biedt een sfeervolle woon- en werkomgeving. Van de jongere wordt verwacht dat hij een bijdrage levert aan het gemeenschappelijke wonen. bijv. in de vorm van (huishoudelijke) taken en sociale activiteiten.
 • De leeftijd van de jongere moet passend zijn bij de andere jongeren van het initiatief
 • Langdurig wonen is uitgangspositie
 • In de Wondere Wereld zal een slapende wacht zijn. De jongere moet in staat zijn om zelf een beroep te doen op de slapende wacht als hij ’s nachts hulp nodig heeft.
 • De jongere (en zijn vertegenwoordiger) herkent zich in en handelt naar de visie van het wooninitiatief.
 • Er is een wettelijke vertegenwoordiger in de vorm van curator, mentor/bewindvoerder.
 • De jongere heeft geen lichamelijke beperking waarvoor woonvoorzieningen nodig zijn die binnen de woning niet mogelijk zijn
 • De jongere heeft geen gedragsproblemen die overlast veroorzaken voor de medebewoners waarbij de sociale veiligheid in het gedrang komt.
Uitsluitingscriteria

Bij de Wondere Wereld willen we aan alle jongeren die er wonen de juiste zorg leveren. Dit betekent dat we in ons huis geen jongeren met een meer specifieke vraag in zorg of gedrag kunnen plaatsen. Wij hanteren daarom de volgende transparante uitsluitingscriteria.

Uitgesloten zijn de jongeren:

 • Die een meervoudige beperking hebben
 • Die een lichamelijke beperking hebben waarvoor woonvoorzieningen nodig zijn die binnen de woning niet mogelijk zijn.
 • Die ernstige gedragsproblematiek hebben dat zij 1 op 1 begeleiding nodig hebben gedurende een groot gedeelte van de dag
 • Die verslavingsproblematiek hebben zoals alcohol of (soft)drugs.
 • Die verpleegtechnische handelingen nodig hebben zoals beademing of sondevoeding
 • Die ernstige psychiatrische problematiek hebben zoals psychoses of suïcide.
 • Die gedrag laten zien wat een bedreiging kan zijn voor de andere jongeren dan wel de professional, zoals agressief gedrag en ongewenst seksueel gedrag.
 • Die zorg in een gedwongen kader nodig hebben.

Deze punten kunnen ook een rol spelen bij het besluit om de reeds opgestarte zorg en begeleiding te beëindigen.